اسلاید مطلب دوم تست می شود این در واقع قبل از ادامه مطلب است

فروش آرد خارج از شبکه توزیع توسط نانوایان دولتی و سهمیه‌پز ،کاهش کیفیت نان پخت شده در بیشتر نانوایی‌ها ، فروش نان به قیمت بیشتر از نرخ مصوب ، عدم رعایت ساعات پخت ، تعطیلی خودسرانه ، واگذاری محل نانوایی و بدون اخذ مجوز به اشخاص فاقد صلاحیت پخت نان از

برچسب ها:

طراحی و ساخت واحدهای گلخانه‌ای طراحی و ساخت واحدهای گلخانه‌ای طراحی و ساخت واحدهای گلخانه‌ای طراحی و ساخت واحدهای گلخانه‌ای

بازاریابی

آموزش و امور مربوطه

فروشگاه

محتوای فروشگاه

مدیرعامل

آقای/ خانم  مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

آقای / خانم رئیس هیئت مدیره

مدیریت استان اردبیل

آقا / خانم مدیریت استان اردبیل

سایر نفرات

سایر نفرات